Monday, April 3, 2023

Marking the 30th Yahrtzeit of Rav Yosef Dov Halevi Soloveitchik zt"l

 
THURSDAY, APRIL 13 

7:00 p.m. at BMTL 

(1 Rechov Asher)

Rav Moshe Lichtenstein, Rav Meyer Lichtenstein, and Rav Avishai David 

 

THURSDAY, APRIL 20

8:00 p.m. at OYM

Rav Kenneth Brander and Rav Chaim Ilson

 

FRIDAY, APRIL 21

9:30 a.m. at Kehilat Nofei Hashemesh

Rav Aharon Rakefet


FRIDAY, APRIL 28

9:30 a.m. at BMTL 

Rav Hershel Schachter

 

THURSDAY, MAY 4 

8:00 p.m. at Netzach Menashe

18 רחוב ראובן

Rav Aharon Adler and Rav Dovid Miller

 

THURSDAY, MAY 11

8:00 p.m. at Beit Knesset Feigenson

Womens Beit Medrash Initiative

Speakers TBA


BMTL – Rechov Asher 1, Bet Shemesh, Israel 99544


Nofei HaShemesh: Rechov Sitvanit 1


Bet Haknesset Ohel Yonah Menachem 17 Shivtei Yisrael, Sheinfeld, Bet Shemesh, Israel


Netzach Menashe 18 רחוב ראובן, Bet Shemesh, Israel 99544


Beit Knesset Feigenson - Nofei Aviv 29 Hashoshan Street, Beit Shemesh, 99591, Israel


No comments:

Post a Comment